Dostlar bugün, “Atatürk’ü Anma, Anlama, Bir Daha Atatürk Olma” Günü!

Dostlar bugün, “Atatürk’ü Anma, Anlama, Bir Daha Atatürk Olma” Günü!

0

Dostlar bugün

“Atatürk’ü Anma, Anlama, Bir Daha Atatürk Olma” Günü!

 

Atatürk:

● Kurtuluştur. “Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla Türk toplumunun yok oluştan             kurtuluşudur.  Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan da   içinde olarak İtilaf Devletlerinin SEVR ANLAŞMASIYLA bizi hapsetmek istedikleri İkinci Ergenekon’dan çıkıştır.

● Kuruluştur. Yeni Türk Devletinin Kuruluşudur. Ulusal Bağımsızlık, onur ve            güvenlikle gelen mutluluktur.

● Devrimdir, Devrimciliktir.  Türk ulusu olarak yeni bir düşünselahlaksal ve         estetik biçimlenmedir.

— Halifeliğin, saltanatın kaldırılması, dine dayalı tek diktatör yönetiminden,       demokratik cumhuriyete geçiştir.

—    Türk toplumunun cemaat iken ulus olması; ulusun bireylerini birleştiren cemaat

bağının yerine, ulus olma bilincinin geçmesidir.

— Ulusal egemenliktir. Bağımsızlıktır.  Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun          olmasıdır. İktisadi bağımsızlık olmadıkça siyasi bağımsızlığın olamayacağı ilkesidir. .

— Dünyaya dönük bir yaşam felsefesi, İnsanı esas alan bir değerler sistemidir.

      — Ülkenin yönetiminin ve bütün yasaların dünyevi ihtiyaçlardan kaynaklanması,            değişen ihtiyaçlara paralel gelişirolmasıdır.

            — Devrimin dayandığı temelin sürekli gelişme (evrim) ilkesi olmasıdır.

— Arap harflerinin yerine basitöğrenilmesi çok daha kolayTürk diline çok daha           uygun ve akılcı Latin harfleriningetirilmesidir.  Böylece sadece seçkin bir            kitlenin değil, tüm halkın okuryazar olmasıdır. Aydınla halkın bütünleşmesi, ulusun tek vücut olmasıdır.

— Öğretimin Milli Eğitim Bakanlığında tek merkezde birleştirilmesidir.

— Anadolu insanını, 20. yüzyılın bilinçli vatandaşına dönüştürmek için devletin birinci görevinin vatandaşın eğitimiolmasıdır. Eğitimin parasız olmasıdır.

— İnsanın insan olarak yetişmesinde, insanlık niteliklerini kazanmasında en güçlü           etkenin insan bilimleri vesanat eserleri olmasıdır.

— Uluslar arası ilişkilerde kolaylık için Miladi takvimin kabulü, Hafta tatilinin     Cumartesi ve Pazar günlerine alınması,  ölçü birimlerinin değiştirilmesidir.

— İnsanlar arasındaki ayrıcalıkları belirten hafız, paşa, molla gibi unvanların kaldırılıp     soyadı sisteminin getirilmesi, insanca yaşamanın gerektirdiği her şeydir.

         ● Akılcılıktır, hayatta en gerçek yol göstericinin bilim ve fen olmasıdır.        

         ● Özgürlüktür. (Zihnin özgürlüğüdür). Tüm özgürlüklerin anası olan zihin        özgürlüğü için laikve akılcı bir eğitim sistemidir.

         ● Laikliktir.

         — Din ve dünya (devlet) işlerinin ayrılması, dinin siyaset aracı olmaktan çıkarılması,

bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyetinin sağlanmasıdır.

         ● Kadın erkek eşitliğidir.

— Doğan çocukların ilk eğitimlerini ana kucağında aldıkları gerçeğinden hareketle,

kadınların erkekler kadar, “hatta erkeklerden daha çok aydın, daha fazla bilgili”          olması yoludur. Seçme seçilme hakkı da içinde olarak, kadını erkekle eşit insan yapan       haklarla donatılarak demokrasinin temel taşı olmalarıdır.

            ● Hümanizmdir (İnsancıllıktır)

            İnsana duyulan saygıdan doğan insan sevgisidir. 

— İşte Çanakkale’ye, bizi vatanımızdan kovmak için gelmiş, öldürmüş – ölmüş,      düşmanımız olan Anzaklar için seslenişi:

“Bu memlekette kanlarını döken ve hayatlarını kaybeden kahramanlar! Şimdi burada      bir dost ülkenin toprağında yatıyorsunuz. Huzur içinde uyuyunuz.

            Bizim için, burada, koyun koyuna yatan Mehmetçiklerle Johniler arasında bir fark           yoktur.

            Siz,  uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar!

            Gözyaşlarınızı siliniz.

            Evlatlarınız bizim bağrımızdadırlar. Huzur içindedirler.

            Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra bizim de evlatlarımız olmuşlardır.”

            ● Barışçılıktır. “Yurtta barış, Dünyada Barış”tır.

— Savaşçı olup da savaşı sevmeyen, ancak savunma savaşını evet diyen en eski   efsane Kahramanı Hektor, en büyük tarihsel kişi ise Atatürk’tür.

— Ulusları bir ailenin (insanlık ailesinin) fertleri olarak görmektirBu görüşle

ulusların birbirlerini tanımaları, birbirlerini anlamalarıdırBirileri felaket içinde iken          öbürlerinin huzurlu ve mutlu olamayacağı inancıdır.

— Uluslar arası ilişkileri savaş alanından barış alanına, yarış alanınarekabeti    uygarlık yarışı alanına taşımaktır.   Nitekimtüm Türk ulusuna gösterdiği hedef:

(Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmaktır.  Bu hedef dinamik bir hedeftir.            Durağan bir uygarlık düzeyini aşma değil, her gün uygarlığın ulaştığı son noktayı           aşma hedefidir.  Uygarlık çıtasını her gün yükseltme hedefidir.

Bu hedef evrensel bir hedeftir.  Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma           çalışmalarıyla tüm Türk ulusu, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın uygarlık            düzeyini yükseltmeye çabalamakta, diğer ulusları bu yarışta daha çok çalışmaya           zorlamaktadır.)

            —Birleşmiş Milletler Örgütünün en önemli kuruluşu olan Eğitim, Bilim ve Kültür            Örgütü ‘UNESCO’ Atatürk’ten onyıllarca sonra onun ideallerine benzer idealler          uğrunda faaliyete geçmiştir.)

● Türk Rönesans’ıdır.   Türk Rönesans’ı:

      — Avrupa Rönesans’ından farklı olarak sanayi ihtilalinden sonra, teknoloji             çağında gerçekleşen bir Rönesans’tır.

— Yalnız klasik çağı değil, İtalyan hümanizmi’nden bu yana modern çağ       Avrupa’sını da örnek alan bir Rönesans’tır.

— Akılcı ve laik temellere dayanan düzeni, Hıristiyan âleminin dışına da taşıyan,            İslam dininin egemen olduğu bir âlemde gerçekleştiren bir Rönesans’tır.

Atatürk devriminin özgür düşünceyi batı âleminin dışına taşırması, özellikle Üçüncü Dünyaya yol gösterici bir deneyimdir.

— Bu yapısıyla Atatürk Devriminin,  insanlığın kültür tarihinde yeni bir aşama oluşturduğu ve insanlığın evrimi sürecini etkilediği de açıktır. Bu aşamada yeryüzündeki bütün toplumlar dünya tarihine birer etken olarak girmeye adaydırlar.

— Atatürk devrimi evrenseldir. Çünkü insancıl değerler sistemini Hıristiyan batının dışına taşırmış, insancıl (hümanist) düşüncenin dünyaya yayılmasına yol açmıştır.

● Türk Reformudur.  Amacı cumhuriyeti, ekonomisini, üretimini, Batılı güçlerin      düzeyine yükseltmektir. Halkımızı her alanda tam bağımsız, mutlu bir topluma        dönüştürmektir. Dahası Türk Gençliğine gösterdiği hedefte görüleceği gibi     çağdaş medeniyet seviyesinin de üstüne çıkarmaktır.

● Cumhuriyeti,  muhtaç olduğu kudret, damarlarındaki asil kanda olan       Türk Gençliğine _(her yaştaki gencimize)_ emanet etmektir.

 

 “imkânsızı bilmeyen, aklı, bilimi, yurt-ulus – insan sevgisini rehber edinen, koca yürekli-serdengeçti başkomutanımız Atatürk’ümüze;

Savaşçı olup da savaşı sevmeyen, ancak savunma savaşını meşru gören en büyük tarihsel kişi Atatürk’ümüze,

Bu topraklar için toprak olmuş, doğuştan kan-can bedelli asker çocuklarımıza, analarımıza-babalarımıza, dedelerimize-ninelerinize özetle ordu milletimizin şehitler ordusuna rahmet olsun, nur içinde yatsınlar.

Yattıkları yerlere hain ayağı değmesin.

 

         Ve işte bu rahmetler için ileri!

         Bizler de onların marşlarıyla yürüyelim arkadaşlar:

         “Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar

         Güneş ufuktan şimdi doğar yürüyelim arkadaşlar

         Sesimizi yer gök su dinlesin

         Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin.

                                                                Dilerim öyle olur.

                                                                Ali Kalıpçı                                                                                               10 Kasım 2012 Kaş

 

Not:

Dostlar

Atatürk’ü anma amacıyla 2011 de yazdığım iletimi de ek:2’de tekrar sundum.

Yorum Yaz