Ankara Halkla İlişkiler Üyelerle Buluşma Toplantısı

Ankara Halkla İlişkiler Üyelerle Buluşma Toplantısı

0

09.06.2012
Değerli AHİD’li dostlarımız ve teşrifleriyle bizler onurlandıran konuklarımız,

Bugün burada birlikte ve bir arada olmaktan duyduğumuz mutluluğu şahsım ve
Yönetim Kurulumuz adına ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz.

30 Mart 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul’da bize görev verdiniz.
Teşekkür ediyoruz. Görev ve sorumluluğumuzun büyük olduğunu biliyoruz.
Bu sorumluluğun gereği olarak da ilk olarak sizlerle buluşmak istedik.
Çalışmalarımızın, plan ve programlarımızın hayata geçirilmesinin sizlerle
birlikte, paylaşarak, işbirliği yaparak mümkün olacağını biliyor ve bir bütün
olarak atılacak her adımın başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Hepimizin bildiği
gibi dernekler/STK’lar gönüllü çalışma alanlarıdır. Amacı, planı, programı olan,
sorumluluğu olan, çalışma alanları belli yasal kuruluşlardır ve kendi alanında
ülkede olup bitenler konusunda yasanın tanıdığı görev ve sorumlulukları
çerçevesinde görev yapar. Bizim derneğimiz de bu anlamda kurulduğu
1990 tarihinden beri görevini yerine getirmiş, bayrağı bugüne taşımıştır.
Kurucularımıza, başkanlarımıza, üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ve
onlara bir alkış rica ediyorum.

Değerli arkadaşlarım,

AHİD’in tüzüğünde derneğin amaçları 3.Maddede şu şekilde yer alıyor:
Madde 3. Halkla İlişkiler, özel ve kamu kuruluşlarının müşteri, işçi, ortak gibi
özel gruplar, resmi çevreler veya geniş anlamda halkla bağlar kurup geliştirerek,
kendisini çevresine yerleştirme, topluma tanıtma ve çalışmalarına halk oyundan
gelen yankıları değerlendirerek tutumuna yön verme konusunda giriştiği planlı
çalışmalardır.
Derneğin Amaçları:
a) Halkla İlişkilerin, başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye’de daha geniş
çapta tanınmasını sağlamak,
b)Halkla İlişkiler konularında yurt dışındaki yenilik ve gelişmeleri
izleyerek, bunlardan Türkiye’de de
yararlanılması için gerekli
etkinliklerde bulunmak,
c) Halkla İlişkilerin tanıtımı, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve meslek
mensuplarının bilgi düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla her türlü toplantı
ve eğitim faaliyetlerini yürütmek,
d) Dernek üyeleri arasında mesleki dayanışma sağlamak,
e) Türkiye’nin yurt dışında çeşitli ülke ve kuruluşlar nezdinde tanıtılması
konusunda, Halkla İlişkiler çalışmaları ile ilgili olarak Turizm Bakanlığı,
Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TÜTAV vb.kurum ve kuruluşlara

2

destek vermek, ortak projeler oluşturmak ve gerçekleştirmek,
f) Halkla İlişkiler disipliniyle profesyonellerin, daha etkili ve yaygın bir
şekilde kullanılması için emsal derneklerle işbirliğine girerek aktiviteleri
artırmak,
g) Çevre koruma konusunda toplumumuzun tüm dünyaya örnek çalışmalar
yapabilmesi için gerekli desteği vermek ve halkla ilişkiler disiplininden
yararlanmasını sağlamak,
h) Başta doğrudan kamuya hizmet verenler olmak üzere, ilgili tüm kurum
ve kuruluşlara mesleki danışmanlık hizmeti vermek, bilgi ve kaynak
desteği sağlamak, kamu yararına eğitici faaliyetlerine imkanlar ölçüsünde
katılmak.
Ankara Halkla İlişkiler Derneği, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçları
gerçekleştirmek için;
• Eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapar,
• Kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişim kurar, danışmanlık, araştırma,
projelendirme vb hizmetlerde bulunur,
• Anketler düzenler,
• Süreli ve süresiz yayınlar yapar,
• Mesleki toplantılar düzenler, düzenlenen toplantılara katılır,
• Aynı amaçlı ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla yasal sınırlar içinde üst
örgütler oluşturur, kurulmuş olanlara katılır,
• Ulusal ve uluslar arası kuruluşlara mesleki bilgi, eleman ve kaynak
desteği sağlar, alır,
• Lobicilik etkinliklerinde bulunur.

Değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi tüzüğümüzde amaç ve hedeflerimiz
bu şekilde belirlenmiştir. Biz çalışmalarımızı tüzüğümüz ve ilgili yasalar
çerçevesinde sürdüreceğiz, ancak Halkla İlişkilerin bugünkü gelişimi ve
etkililiği göz önüne alınırsa bir tüzük tadili düşünülerek, çalışma alan ve
çerçeveleri yeniden belirlenebilir. Bu konuda başta ilgili bölüm ve alandan
akademisyenlerle meslek örgütü temsilcilerine başvurulabilir. Böyle bir
ihtiyacın doğduğu düşüncesindeyim. Çünkü bildiğiniz gibi iletişim ve halkla
ilişkiler kavramlarının tanımı ve içeriği teknolojik gelişmelerle birlikte
genişlemiş ve gelişmiştir ve bu hıza yetişmek zorundayız. Teknolojik gelişmeler
sınırları zorluyor, genişletiyor, tüm dünyada karşılıklı bağımlılıklar, dayanışma
ve işbirliği ihtiyacı artıyor. Değişen ve gelişen kavramlar, ifadeler ve tanımların
öncelikle Halkla İlişkilerin içerisinde yerini alması ve uygulanması gerekiyor.
Bu konuda değerli arkadaşım Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Sema Becerikli bilgi
verecektir.

Değerli arkadaşlarım,

3

Halkla İlişkilerin Türkiye’de yaklaşık 40 yıllık bir geçmişi var, 1990 yılında
kurulan AHİD bunun 12 yıllık kısmında var. Bundan sonra geleceğe daha
yoğun, bilinçli ve doğru çalışmalarla yürümeliyiz. Kurumsallaşma adına hareket
ederek, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalarımızı
sürdürmeliyiz. Halkla İlişkilerin öneminin ve gerekliliğinin artık büyük
olduğu duygu ve düşüncesiyle hareket etmeli, ilgili kamu ve özel sektörle,
üniversitelerin ilgili bölümleriyle, ilgili bölümlerin öğretmen ve öğrencileriyle
işbirliği içinde yeni çalışma ve projelerde yer almalıyız.

Sevgili arkadaşlarım,
Halkla İlişkiler örgütlü ve düzenli yöntemlerle kamuoyu oluşturma ve
kamuoyunu etkileme, imaj/algı oluşturarak yönlendirmede bir iletişim aracıdır.
Günümüzde başarılı bir halkla ilişkilerle kamuoyunun nasıl yönlendirildiğine
çoğu zaman tanık olmaktayız. Bir yerde halkla ilişkilerin “karşılıklı razı
olmak, rıza göstermek” olarak tanımlandığını okumuştum. Bunu sizinle
paylaşmak isterim.

Sevgili AHİD’li dostlarım,
Daha çok konuşacak, tartışacağız. Çünkü yapacak çok işimiz var ve bunun için,
başarıya ulaşmak için işbirliğine, birlikteliğe ihtiyacımız var. Hiç kimsenin buna
kayıtsız kalmayacağını umuyorum.
Bundan sonraki yol haritamızdan, yapacaklarımızdan kısaca başlıklar halinde
söz etmek istiyorum:

• Derneğimizin web sayfası yenilenerek tüm üyeler tarafından etkin olarak
kullanılması sağlanacaktır.
• Derneğimize ilişkin tüm bilgi ve etkinliklerle belgeler elektronik arşiv
ortamına aktarılacaktır.
• Diğer paydaş STK’lar, ilgili Eğitim Kurumları ve Kamu Kurum ve
kuruluşları arasında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak eğitimler
ve proje geliştirme çalışmaları yapılacaktır.
• Derneğimizin iç ve dış denetimine ilişkin mali ve istatistiki raporlama
yapılacak ve mali şeffaflık sağlanacaktır.
• Dernek Faaliyetleri hakkında üyeleri bilgilendirecek ve denetimi
sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.
• Ankara’nın kimliği ve imajı, tanıtılması ve korunması/kollanması
çalışmaları/projeleri yapılacak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapılacaktır.
• Halkla İlişkiler yayın organının yeniden hazırlanması ve elektronik
ortamda web sayfamızda yer alması sağlanacaktır.
• Ülkemizin yararı ve tanıtılmasına katkıda bulunan kişi, kurum
ve kuruluşlar takip edilecek, imza günleri, söyleşi ve toplantılar
düzenlenecektir.

4

• Ankara’daki üniversitelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinde
okuyan öğrencilere, burs, staj, eğitim, yurt gibi konularda yardımcı
olunacaktır.
• Derneğimizin kuruluş yıldönümlerinin anlamlı programlarla kutlanması
ve AHİD ödüllerinin her yıl geleneksel olarak bu tarihte verilmesi
sağlanacaktır.
• Türkiye’de İletişim, Medya ve Halkla İlişkiler Zirvesi yapılması için
çalışmalar başlatılacaktır.

Daha yapacak ve sıralayacak çok proje var. Ve sizden gelecek öneri ve
projelere da her zaman açığız. Yeter ki birlikte, işbirliği ve yardımlaşmayla
çalışmaya karar verelim. Bu dernek hepimizin ve hepimiz sorumluyuz.
Bu sorumluluğumuzu da hepimizin en iyi şekilde yerine getireceğimize
inanıyorum. Bu inançla hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
Teşekkür ederim.

Zeliha DOĞAN YEŞİL
AHİD Başkanı

Yorum Yaz